رئیس شورای حفاظت کیفی زاینده رود عنوان کرد:

مدیریت کیفیت آب در مسیر زاینده رود مهمتر از مشکلات کم آبی

رئیس شورای حفاظت کیفی زاینده رود مدیریت کیفیت آب در مسیر زاینده رود را مهمتر از مشکلات کم آبی دانست.

آخرین اخبار