آلودگی هوا و کمبود منابع آبی 2 مشکل عمده استان اصفهان است

استاندار اصفهان گفت: مسئله آلودگی هوا و وجود مشکل کم‌آبی دو مسئله اساسی استان اصفهان است.

آخرین اخبار