مسئولین نخوانند

شهر بدون شهردار در دل کویر جرقویه

شهر حسن آباد جرقويه عليا بعد از شش ماه گذشتن از انتخاب اعضاي شوراي جديد هنوز بدون شهر دار مي باشد.

آخرین اخبار