مصوبات شورای عالی آب برای احیای زاینده رود مغفول مانده است

جمعی از مدیران و نمایندگان فعلی و ادوار مجلس و مدیران استان اصفهان درباره احیای زاینده رود نامه ای به رئیس جمهور نوشته و در آن تاکید کردند: مصوبات شورای عالی آب برای احیای زاینده رود مغفول مانده است.

آخرین اخبار