رئیس سازمان امور مالیاتی کشور:

46 درصد بودجه جاری کشور از مالیات تأمین می‌شود

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت:‌ در حال حاضر 46 درصد بودجه جاری کشور از طریق مالیات تأمین می‌شود این عدد در پایان برنامه پنجم توسعه کشور باید به 100 درصد برسد که با توجه به این نرخ رسیدن به این هدف بعید می‌باشد.

آخرین اخبار