مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان مطرح کرد:

مصوبه شورای عالی ترافیک کشور پشتوانه قانونی خط 2 قطار شهری اصفهان

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان گفت: مصوبه شورای عالی ترافیک کشور پشتوانه قانونی طرح خط دوم قطار شهری اصفهان است.

آخرین اخبار