عضو شوراي اسلامي شهر اصفهان:

رسيدگي به مناطق محروم در بودجه سال آينده در اولويت باشد

عضو شوراي اسلامي شهر اصفهان با اشاره به اينکه در تدوين بودجه سال ۹۴ شهر رسيدگي به مناطق محروم در اولويت باشد، اظهار داشت: لازم است به مباحث زيربنايي مناطق محروم و کم برخوردار رسيدگي شود تا اين مناطق به خودکفايي برسند.

آخرین اخبار