سرپرست آموزش و پرورش اصفهان خبر داد:

کمبود فضا و تجهیزات آموزشی برای اجرای سند تحول بنیادین

سرپرست آموزش و پرورش اصفهان گفت: آموزش و پرورش برای اجرای سند تحول بنیادین خود با کمبود فضا و تجهیزات آموزشی روبرو است.

آخرین اخبار