دندان تیز بانکها برای دریافت کنندگان تسهیلات؛

سودهای نجومی مردم را بیچاره کرد

در حالیکه تولیدکنندگان صنایع، زوج های جوان و سایر مردم برای دریافت وام باید هفت خوان رستم را طی کرده و سپس چندین برابر پول دریافتی را بازپس دهند، این روزها بانکه برای به چنگ آوردن پول های مردم وعده هایی را ارایه می دهند که سودی نجومی برای آنها به همراه دارد.

آخرین اخبار