ارامنه اصفهان

رزمنده مسیحی اصفهان از سنگر جنگ و همرزم شهیدش می گوید

زاره از ارامنه ی اصفهان گفت: مسیحیان همانطور که شهید دادند خود را در وهله ی اول ایرانی می دانند و جوشش مردم در دفاع از مرزهای ایران بود که باعث شد حتی یک وجب از خاک کشور را به بیگانگان ندهیم.

آخرین اخبار