بمناسب ۲۷ آذر، روز وحدت حوزه و دانشگاه؛

وحدت حوزه و دانشگاه و چالش های پیش رو

ضرورت ورود حوزه و دانشگاه به تئوری پردازی در موضوعات اقتصادی امری غیر قابل انکار است، متأسفانه اقتصاد بیمار کشور و نیز فقر تئوریک و نرم افزاری در موضوعات اقتصادی همه و همه بیانگر ضعف حوزه و دانشگاه در مقولۀ اقتصاد مقاومتی است

با دید شعار گونه به وحدت بین حوزه و دانشگاه نگاه نکنیم

هدف اصلی وحدت حوزه و دانشگاه این است که حوزه نیازهای پیش روی دانشگاه را با توجه به علم روز پاسخ دهد و این با رایزنی و تبادل فرهنگی و علمی در جامعه تحقق می یابد.

آخرین اخبار