دانشجوی شهید قدمعلی شجاعی

قدمعلی نفر اول از منطقه برای اعزام به جبهه بود و مشوق اصلی جوانان روستا و منطقه براآن جنوبی شد.

آخرین اخبار