شهید علی قطبی ورزنه

شهید علی قطبی فرزند مرحوم عباسعلی در سال 1341 در یک خانواده کشاورز و محروم بدنیا آمد.

آخرین اخبار