شهید علی صادقی ورزنه

شهید علی صادقی فرزند حسن در تاریخ 1361/1/4 به درجه رفیع شهادت نایل آمدند.

آخرین اخبار