«یک نان را 35 میلیون نفر می خوریم اما زیر بار ذلت نمی رویم»

برجام بازی تدبیریان و خواب خوش اقتصاد ایران!

مردم اقتصاد را هم چون عرصه های دیگر کشور مقاومتی می خواهند که در سایه هواپیماها و کالاهای لوکس و بچه پولداری برجامی روز به روز کمرنگ شده است.

آخرین اخبار