برادر شهید علی اکبر اژه‌ای؛ از شهدای هفتم تیر:

کادرسازی و تربیت نیروی کارآمد برای انقلاب در نگاه شهید بهشتی اولویت داشت

برادر شهید علی اکبر اژه‌ای، از شهدای هفتم تیر گفت: شهید بهشتی یک نیروی متفکر و دانشمند و مرد عمل بود و اهل شعار دادن و حرف نبود، جامعه امروز کادرسازی در تراز انقلاب بسیار کم دارد، تربیت نیروی کارآمد امروزه از هر امری لازم تر است.

آخرین اخبار