مزرعه شور در بیست و هشت سال فراق شهید عباس مظاهری

بیست وهشتمین سالگرد شهادت شهید عباس مظاهری در مسجد جامع مزرعه شور برگزار گردید.

آخرین اخبار