استاندار اصفهان:

خبرنگاران تجسم مسئولیت و وجدان بیدار جامعه هستند

استاندار اصفهان گفت: خبرنگاران، تجسم امانت، مسئولیت، تعهد، دلسوزی و وجدان بیدار جامعه جهانی و تصویرگر زمان خویشند.

آخرین اخبار