شهید سید حسن کاظمی/ ورزنه

سیر و سلوک را نه در کنج عزلت که در جبهه مصاف با کفر و نفاق طی طریق کرد.

آخرین اخبار