دفاع مقدس در کلام مسئولین جلگه:

رزمنده هرندی از خاطرات مجنون گفت

بخشدار بخش جلگه مسئولیت امروز را امانتی از شهدایی خواند که حضور در کنار قبورشان تداعی هشت سال خاطرات جاودان دفاع است.

آخرین اخبار