شهيد داوود طيبي حسن آباد جرقويه

شهید داوود طیبی درسش را رها کرد تا در مدرسه ی رفیع به مدارج بالاتر برسد.

آخرین اخبار