شهید حسین خیرالهی/ ورزنه

شهید حسین خیرالهی در منطقه عملیاتی چزابه در تاریخ 1360/11/24 به درجه رفیع شهادت نایل گردید.

آخرین اخبار