شهید حسن امینی/ هرند

اگر ما جنگ طلب بودیم و هستیم پس چرا صلح را بین مسلمانان کشورهای عربی برقرار کردیم. پس ما خواهان یک دقیقه جنگ هم نیستیم و نخواهیم بود.

آخرین اخبار