شهید حسنعلی اسماعیلی/ ورزنه

شهید حسنعلی اسماعیلی فرزند محمد اولین شهیدی است که از خیل مردم محروم ومستضعف ورزنه درمبارزه بااستکبار جهانی وبه جرم دفاع از حکومت عدل اسلامی و آزادی از قیدوبند شیاطین شرق وغرب لباس فاخر و زیبنده شهادت به تن نمود.

آخرین اخبار