مرا بکشید ولی چادرم را بر ندارید

مرا بکشید ولی چادرم را بر ندارید.

آخرین اخبار