گفتگو بامادرشهیدقوچانی

شهیدی که به آسمان رفت تا پیکرمطهرش برزمین خاکی نماند

مادرش گفت: هنوزجراحت پایش خوب نشده بودکه به جبهه رفت، جبهه دارالشفای حاج علی بود.

آخرین اخبار