مادر شهيد بهمن محتشمي از شهداي عمليات مرصاد؛

دانشگاه را رها كرد تا حرف امام روي زمين نماند

اين رزمنده كه همچون جوانان هم نسلش دل درگرو مهر حضرت امام داشت، با فرمان ايشان براي حضور در جبهه‌ها، مجدداً رخت رزم پوشيد و در عمليات مرصاد نيز شركت كرد، در حالي كه دانشگاه را نيمه كاره رها كرده بود. توران كاظميان مادر شهيد پس از گذشت سال‌ها همچنان با ذوق از بهمن و خاطراتش صحبت مي‌كند.

آخرین اخبار