گزارش اختصاصی اصفهان شرق:

حس مادران کویر برگونه ی مادران غزه غلتید

مادران کویر جرقویه سفلی احساس خود را در پاسخ به سوال اصفهان شرق با اشک پاسخ دادند.

آخرین اخبار