در محمد آباد برگزار می شود:

اولین همایش بزرگداشت علامه میرجهانی

اولین همایش عارف واصل علامه میرجهانی در شهر محمدآباد جرقویه سفلی برگزار می شود.

آخرین اخبار