بفرما هیئت:

شهر سجزی هیئت کجا بریم

مردم شهر سجزی همراه با دیگر عزاداران شرق اصفهان با سالار شهیدان میثاقی جاودان می بندند.

آخرین اخبار