در غیاب زاینده‌رود، شهر رویا‌ها مرهمی بر دل مردم اصفهان است

در شرایطی که مردم اصفهان به دلیل خشکی زاینده‌رود نا‌راحت و دلمرده شده‌اند، شهر رویا‌ها مرهمی بر نا‌راحتی مردم است و شادی و نشاط ارمغان شهر‌بازی شهر رویا‌ها برای نصف جهان است.

آخرین اخبار