از منار راران تا مسجدی از دوران سلجوقیه؛

خوراسگان ؛ شهری که دوباره باید شناخت/ اینجا خورشید از شرق طلوع می کند

برخی مورخان قدمت شهر خوراسگان را به قبل از دوران حکومت سلجوقیان نسبت می‌دهند اما این شهر با وجود قدمت دیرینه و سابقه درخشان، زیر سایه اصفهان قرار گرفته و کمتر شناخته می‌شود.

آخرین اخبار