معاون وزیر ارشاد در اصفهان:

دبیرخانه هنرهای تجسمی کشور در اصفهان پایه‌ریزی شود

اصفهان شهر تمدن ساز و پایه گذار فرهنگ و تمدنی بوده و من معتقدم که دبیرخانه هنرهای تجسمی باید در اصفهان پایه‌ریزی شود.

آخرین اخبار