مدير عامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان؛

با تحقق شهر الکترونیک،۲۰ درصد از آلودگی هوا کاهش پیدا می کند

در صورتی که خدمات الکترونیکی شهرداری به صورت صد در صد اجرا شود و در عین حال شهروندان نیز از آن استفاده كنند حدود ۲۰ درصد از آلودگی شهر اصفهان كاسته خواهد شد.

آخرین اخبار