ادامه تحصیل؛ دغدغه این روزهای والدین؛

مسیر ناهموار هدایت تحصیلی را هموار کنید

آنها که می خواهند فرزندانشان را در دوره ابتدایی ثبت نام کنند بیشتر با مشکل شهریه های نامتعارف روبرو هستند؛ وجوهی که شاید طی دو دهه اخیر بارها توسط وزرای آموزش و پرورش اخذش غیر قانونی قلمداد شده ولی هر سال مدیران به سبک قبل درخواست وجوه نامتعارف را دارند.

آخرین اخبار