افزایش 15 درصدی شهریه‌ دانشگاه آزاد افزایش 15 درصدی شهریه‌ دانشگاه آزاد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان گفت: شهریه‌های دانشگاه آزاد حدود چهار تا پنج سال ثابت بود و با توجه به افزایش هزینه‌ها و حقوق‌ها قرار شد افزایشی 15 درصدی در شهریه‌ها اعمال شود.

آخرین اخبار