بخشدار جرقویه علیا:

چندگانگي در مديريت، مانع ایجاد مدیریت واحد شهری است/ حذف بروکراسي اداري در حوادث اورژانسي

بهزادفر در جلسه هماهنگي ارگان هاي منطقه، چندگانگي مديريت شهري را آفت مديريت واحد شهري دانست که منجر به اتلاف منابع مادي و طبيعي مي شود.

آخرین اخبار