با پیگیری رسانه انجام شد؛

اجرای طرح کابل گذاری تلفن ثابت در شهرک شاهد مالواجرد

اجرای طرح کابل گذاری و واگذاری تلفن ثابت در شهرک شاهد مالواجرد با هزینه بالغ بر یک میلیارد و پانصد میلیون ریال عملیاتی شد.

آخرین اخبار