شهردار شهر هرند:

با احداث میدان جوان برگی دیگری از کتاب نهضت عمران و آبادانی در هرند ورق خورد

حمید شهبازی گفت: احداث ميدان جوان در ابتداي ورودي غربي شهر هرند از جمله مطالبات و خواست هاي اهالي شهرك مسكوني صفارهرندي است که سال هاست چشم انتظار هستند.

آخرین اخبار