شهردار جدید اصفهان و چالش کهن طرح های این کلان شهر

این روزها چشم اصفهان چند روزی است به جمال شهردار جدید روشن شده و شهر چشم انتظار افق های روشن تازه است.

آخرین اخبار