بر اثر بی احتیاطی راننده تریلی در ورزنه:

خسارت میلیونی به شهرک امام جعفر صادق(ع) ورزنه وارد شد

بر اثر بی احتیاطی راننده تریلی حامل بار ترافیکی و برخورد با سیم برق خسارت میلیونی به شهرک امام صادق ورزنه وارد شد.

آخرین اخبار