كودكان مهد كودك بهزيستي با بخشدار كوهپايه دیدار کردند

همزمان با روز و هفته جهاني كودك كودكان مهد كودك هليا تحت نظارت بهزيستي با تودشكي بخشدار كوهپايه ديدار نمودند.

آخرین اخبار