شهردار اصفهان در سلسله نشست های اصفهان فردا:

اگر آب در زاینده رود جاری نباشد دود آن در چشم اصفهان می رود/ شرق اصفهان تشنه آب است

شهردار اصفهان گفت: اگر آب در زاینده رود جاری نباشد دود آن در چشم اصفهان می رود واگر این معضلات رفع نشود اصفهان در جایگاه خود به عنوان جهان شهر قرار نخواهد گرفت و نمی تواند در دنیا به عنوان یک برند معروف معرفی شود.

آخرین اخبار