یک عضو شورای شهر اصفهان:

خشکسالی زاینده رود، اصفهان را با مهاجرت عظیم روبه‌رو کرده است

یک عضو شورای شهر اصفهان گفت: امروز زنده رود تنفس ندارد و خشکسالی زاینده رود این کهن شهر را با نابودی و با مهاجرت عظیم روبه رو کرده است.

آخرین اخبار