شهردار اصفهان مطرح کرد

ایجاد شهرهای کارآفرین راه حل تحقق اقتصاد مقاومتی

شهردار اصفهان گفت: اگر قرار است اقتصاد مقاومتی به نتیجه برسد باید شهرهای ما به شهرهای کارآفرین تبدیل شوند.

آخرین اخبار