،دبیر ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری

برای رشد اقتصادی وجود نیروهای متخصص ضروری است

برای رقم خوردن رشد اقتصادی در کشور استفاده از متخصصان و برنامه ریزی برای آن ها ضروری است و می تواند در اقتصاد خلاقیت ایجاد کند.

آخرین اخبار