بهره برداري از فاز اول مرمت قلعه تاريخي شاه دژ و فاز دوم تله كابين:

پارك كوهستاني صفه، منطقه اي منحصربه فرد براي گردشگري است

مدير منطقه ۵ شهرداري اصفهان با بيان اينكه پارك كوهستاني صفه نگين شهر اصفهان است، گفت: اين مجموعه منطقه اي منحصر به فرد براي گردشگران داخلي و خارجي است به طوريكه بعد از خشكي زاينده رود آمار گردشگران در اين مجموعه بيش از ۴۰ درصد افزايش داشته است.

آخرین اخبار