در سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل انجام شد؛

نصرآبادی ها پیشتاز در عمل به شعار سال95

کارگاه خیاطی نمونه ای از کار زنان شهرهای کوچک است که می توان یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی به شمار آید.

در جلسه بهداشت جرقویه سفلی مطرح شد:

رشد 80 درصدی مبارزه با سالک در شهر نصرآباد

شهردار نصرآباد جرقویه از توان 100 درصدی در مبارزه با بیماری سالک و جلوگیری از شیوع ان در شهر نصرآباد خبر داد.

آخرین اخبار