معاون توسعه شرکت مادر تخصصي توسعه ايرانگردي:

بازدید مسئولین از ابنیه تاریخی محمدآباد

معاون توسعه شرکت مادر تخصصي توسعه ايرانگردي از ابنیه ی تاریخی شهر محمدآباد دیدن کردند.

آخرین اخبار