رئيس جديد شوراي اسلامي شهر محمدآباد:

شهرداري محمداباد در دوره جديد در همه زمينه ها حرف ها براي گفتن داشت

حسن صفاری گفت: شهرداري محمداباد در دوره جديد در همه زمينه ها حرفها براي گفتن داشت.

آخرین اخبار